Što je to civilno u društvu

Civilno društvo (lat. civis – građanin) u najširem smislu predstavlja građane koji se organiziraju kako bi ukazali na neki problem ili na neku potrebu u zajednici te ih riješili. Građani se mogu okupiti i osnovati udrugu. Mogu djelovati i neformalno, kao pojedinci organizirani oko građanske inicijative. Razlozi radi kojih se građani organiziraju raznovrsni su:

  1. društveni problemi (npr. siromaštvo)
  2. potrebe određene skupine građana (npr. osoba s invaliditetom)
  3. zajednički interesi (navedite neke).

Uz civilno društvo (civilni sektor) postoje još dva sektora – javni (državni) i privatni sektor (tržište).

Ono po čemu je civilno društvo karakteristično jesu vrijednosti i načela na kojima se temelji – dobrovoljnost, sloboda udruživanja, solidarnost, filantropija (dobrotvornost), transparentnost, supsidijarnost, demokracija, poštivanje ljudskih prava i tolerancija.

Organizacije koje djeluju u civilnom društvu zovemo organizacije civilnoga društva. Udruge su najbrojniji oblik organizacija civilnoga društva.

sektori u društvu: javni, privatni, civilni

Sve se više napušta shvaćanje civilnoga društva kao onog koje povremeno opominje državu kada određeni problem valja što žurnije riješiti. Danas se na civilno društvo gleda kao na ravnopravnog sudionika u promišljanju i suodlučivanju o pitanjima koja su važna za građane, primjerice o recikliranju otpada, o ravnopravnosti spolova itd.

Problemi s kojima se društvo danas suočava teško može samostalno riješiti bilo koji od triju sektora. I ne treba ih rješavati samostalno. Udružujući snage i međusobno surađujući, društveni sektori mogu postići dobre rezultate i pronaći kvalitetna rješenja svakog problema.

RAZMISLITE
Supsidijarnost je načelo prema kojemu pravo i odgovornost za rješavanje društvenih problema pripada onima (pojedincu, organizaciji, nižim razinama vlasti) koje problem pogađa ili onima koji imaju resurse i sposobnosti riješiti ga. Razmislite koji problem možete pokušati riješiti sami, a za koji vam treba pomoć neke druge, više razine vlasti i koje?

ZAPAMTI
Postoje organizacije koje ne promiču toleranciju prema određenim skupinama i djeluju u suprotnosti s ključnim načelima i vrijednostima civilnoga društva.

POJMOVNIK

civilno društvo javni sektor privatni sektor organizacije civilnoga društva udruga suradnja

Podijeli

Aktivnosti

Što možemo učiniti?

  • Definirajte kako svaki od triju društvenih sektora može riješiti probleme i potrebe u zajednici.

 

PROBLEM/POTREBA U ZAJEDNICI: Napuštene životinje Bacanje hrane
ULOGA ULOGA
 

javni sektor

 

npr. osiguravanje zemljišta za azil za životinje
privatni sektor 

 

npr. besplatne ili jeftinije veterinarske usluge za napuštene životinje
civilni sektor

 

npr. pružanje usluga zbrinjavanja životinja u azilu